Fotografija: Tromostovje, avtor: Turizem Ljubljana

Oblikovanje Prihodnosti skozi Evalvacijo: Vpogledi s 5. Konference Evalvatorjev Zahodnega Balkana

Bojan Radej
4 min readJun 30, 2023

Uvod

Ta zapis opisuje zasnovo in pomen 5. Konference evalvatorjev Zahodnega Balkana v Ljubljani, Slovenija (29.–30. september 2023), ki jo organizira Slovensko društvo evalvatorjev v sodelovanju z Mrežo evalvatorjev Zahodnega Balkana, eno prvih regionalnih mrež evalvatorjev na svetu. Konferenca se osredotoča na temo “Vrednotenje učinkov javnih politik — načela, metode in prakse.” Cilj bo raziskati različne vidike evalvacije v kontekstu javnih politik. Zapis predstavi vsebino sklica konference, sprejete predloge za predstavitev, njihovo vsebinsko sestavo in interaktivne elemente, ki bodo dogodek naredili intelektualno še bolj spodbuden za udeležence.

Pregled konference

Razpis za prispevke za konferenco je bil objavljen februarja 2023. Svoj navdih je črpal iz prejšnjih konferenc v Zagrebu (2017) in Beogradu (2019). Organizatorji so z navezavo na predhodni konferenci želeli ohraniti kontinuiteto in v regiji še nadgraditi dosežen diskurz o vrednotenju politik. Konferenca bo tako namenjena preučevanju načel, metod in praks, ki se uporabljajo pri vrednotenju učinkov javnih politik, udeležence bo spodbudila k obravnavi kritičnih vprašanj sistemskega razvoja vrednotenja politik, k teoretičnim in praktičnim vidikom vrednotenja, k razpravi o mednarodnih aktivnostih regionalnih evalvacijskih skupnosti in o dejavnostih regionalnega omrežja evalvatorjev.

Prispevki, ki bodo predstavljeni na konferenci

Programski odbor je sprejel več kot 25 kakovostnih predlogov iz držav cele regije ter iz Poljske, Nizozemske, Belgije in ZDA. Za predstavitev sprejeti prispevki bodo po pričakovanjih vzbudili veliko zanimanja in spodbudili živahne razprave med udeleženci.

Na konferenci bosta sodelovali ugledni avtorici, ki sta posebej povabljeni, da z udeleženci delita svoje strokovno znanje. Prva je profesorica dr. Liljana Rihter s Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani, ima obsežno znanje o vrednotenju učinkov, saj je avtorica številnih raziskav s področja socialnega dela. Druga vabljena predavateljica je prof. dr. Janja Hojnik s Pravne fakultete, ki je bila še nedavno prorektorica za kakovost Univerze v Mariboru in bo predstavila svoja spoznanja pri evalvaciji raziskovalnega dela.

Glavne teme konference

Izbrane predstavitve na konferenci lahko razdelimo v dve glavni kategoriji: metodološka vprašanja in evropske zadeve.

Slednje se nanašajo na predstavitev evalvacije projekta vzpostavitve Geološke službe za Evropo, nadalje predstavitev evalvacije učinkov črpanja sredstev iz Evropskega socialnega sklada na Hrvaškem ter več predstavitev v zvezi s prostorskim razvojem in presojo teritorialnih vplivov.

Predstavitve metodoloških vprašanj lahko nadalje razvrstimo v dve skupini. Prva skupina zajema predstavitve dveh konceptov vrednotenja, in sicer Outcome Harvesting in Key Horizontal Principles, in dva predloga metodologij načrtovanja in vrednotenja učinka.

Druga in največja skupina metodoloških prispevkov se osredotoča na štiri metode vključujoče participativne evalvacije. Vsaka od teh predstavitev predlaga različne pristope k sintezi mnenj pridobljenih v participativnih procesih v jedrnate ugotovitve. Da je to resna težava evidentira Delovni zvezek SDE XIV/1 na primeru priprave enega od Vladnih strateških razvojnih dokumentov.

Za predstavitev izbrane metodologije zagovarjajo sintezo z uporabo narativnih pristopov in transkripcijske analize intervjujev s pomočjo umetne inteligence. Na konferenci bodo predstavljena orodja za vključujočo participativno evalvacijo učinkov projektov, programov in politik, vključno z orodji SenseMaker, Outcome harvesting (Voices That Count, Belgija/Slovenija), Most Significant Change (ResultsinHealth) in AILYZE (ki so ga razvili na prestižnem Massachusetts Institute of Technology, ZDA).

Sinteza in okrogla miza

Organizator se je posebej razveselil, da bo konferenca poudarila različne vidike evalvacijske sinteze. Ta poudarek je še posebej pomemben za Slovensko društvo evalvatorjev, ki je 15 let posvetilo razvoju metode sinteznega vrednotenja učinkov javnih politik. Poudarek konference na tem vprašanju je Društvu v veliko spodbudo kot možen pokazatelj naraščajočega zanimanja za evalvacijsko sintezo.

Konferenca bo spodbudila primerjavo različnih sinteznih pristopov evalvacije, s čimer bo spodbudila razpravo med udeleženci glede dopolnjevanja med različnimi vidiki participativne evalvacije. Pričakuje se, da bo konferenca razvila skupna prizadevanja, ki obetajo napredek evalvacijske sinteze in povečanje učinkovitosti evalvacijskih praks. S tem konferenca utrjuje obstoječo platformo sodelovanje v regiji, z identifikacijo dobrih praks in inovativnih pristopov k sodelovanju javnosti pri javnem upravljanju, kar je posebej pomembno za regijo, ki te kapacitete šele vzpostavlja.

Zadnji vsebinski sklop v programu konference je Okrogla miza. To je že tradicija na konferencah WBEN. Njen namen je spodbuditi pogovor udeležencev o perečih vprašanjih vrednotenja v regiji kot na primer o razvoju (ali odsotnosti razvoja) nacionalnih evalvacijskih sistemov. Na začetku okrogle mize bodo udeleženci predlagali teme pogovora, nato moderator teme grupira in udeleženci glasujejo o prednostnem vrstnem redu razprave po skupinskih temah.

Konferenca bo udeležencem ponudila tudi interaktivne vsebine. Vzporedno s konferenco bodo potekale medijske aktivnosti s poročili s konference, objavami na družabnih medijih (LinkedIn-WBEN, fb-SDE, spletna stran SDE) o čemer bodo udeleženci sproti obveščeni in povabljeni k interakciji.

PROGRAM KONFERENCE: https://www.sdeval.si/2023/06/02/program-wben5/

REGISTRACIJA UDELEŽBE: https://www.sdeval.si/files/2023/02/Registracijski-obrazec_Slo-5.docx

--

--

Bojan Radej

A methodologist in social research from Ljubljana; Evaluator. Slovenia. Author of "Social Complexity" Vernon Press, 2021.